+420 800 177 800

Zásady zpracování osobních údajů v INVEST - STAR, s.r.o.


S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v INVEST - STAR, s.r.o., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • jaké osobní údaje shromažďujeme
 • jak s nimi nakládáme
 • z jakých zdrojů je získáváme
 • k jakým účelům je využíváme
 • komu je smíme poskytnout
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme
 • jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého

Zásady zpracování osobních údajů v INVEST - STAR, s.r.o. představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců INVEST - STAR, s.r.o. a externích spolupracovníků INVEST - STAR, s.r.o. se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.



Důležité kontakty ochrany osobních údajů v ramci firmy INVEST - STAR, s.r.o.

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: INVEST - STAR, s.r.o.
Sídlo: Sadová 40, 418 01 Bílina
IČO: 25452941
DIČ: CZ25452941

Informace o pověřenci pro ochranu osobní údajů:

Michal Messner
E-mail: poverenec@invest-star.cz
Telefon: +420 606 642 516 (v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.)
Sídlo: Sadová 41/6, 418 01 Bílina



Účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bezvašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

 • marketingové činnosti
 • služby našich partnerů
 • automatizované rozhodování
 • alternativní posouzení rizik

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.



Právní základ pro zpracování

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní a o využívání služeb), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 408/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Oprávněné zájmy INVEST - STAR, s.r.o. pro zpracování Vašich osobních údajů

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak INVEST - STAR, s.r.o. a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu
 • příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
 • kamerový systém k monitorování bezpečnosti práce a zabezpečení majetku
 • zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb stávajícím zákazníkům


Kategorie osobních údajů, které zpracovává INVEST - STAR, s.r.o.

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

Kontaktní údaje

Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti

Osobní údaje, které jsou pro INVEST - STAR, s.r.o. – s ohledem na její právní povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně – potřebné k tomu, aby mohla společnost obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je poskytována.

Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu může INVEST - STAR, s.r.o. použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si INVEST - STAR, s.r.o. ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Údaje o zdravotním stavu jsou na straně INVEST - STAR, s.r.o. zpracovávány

pouze v rámci specifických produktů a služeb

, a to vždy pouze s vaším souhlasem.

Podrobný seznam osobních údajů, které zpracováváme

Údaje subjektů údajů Účely zpracování Kde data zpracováváme
Jméno, příjmení Plnění smluvního vztahu, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia INVEST - STAR, s.r.o., účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz, účetní systém
Adresa Plnění smluvního vztahu, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia INVEST - STAR, s.r.o., účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz, účetní systém
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zobrazování reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek, provádění analýz a měření www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely účetní systém, distribuční systém
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření, plnění ostatních zákonných povinností www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz
Čas a datum Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zajištění ochrany zdraví a majetku, plnění ostatních zákonných povinností www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz, účetní systém
IČ, DIČ Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz, účetní systém
E-mail Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Invest - STAR, s.r.o., účetní a daňové účely, zajištění ochrany zdraví a majetku, plnění ostatních zákonných povinností www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz, účetní systém
Telefon Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia INVEST - STAR, s.r.o., Plnění ostatních zákonných povinností www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz, účetní systém
Fax plnění smluvního vztahu www.invest-star.cz, eshop.invest-star.cz, účetní systém

Osobní údaje jsou INVEST - STAR, s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost INVEST - STAR, s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte internetové stránky.



Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci INVEST - STAR, s.r.o.. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech INVEST - STAR, s.r.o., které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky INVEST - STAR, s.r.o. a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro INVEST - STAR, s.r.o. provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

INVEST - STAR, s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

Poskytovatelům softwaru, který je nutný pro chod firmy:

Bankám v rozsahu, který stanovuje zák. č. 21/1992 Sb., o bankách:

Externím spolupracovníkům INVEST - STAR, s.r.o. a dodavatelům za účelem plnění smlouvy:

Marketingovým a výzkumným agenturám za účelem marketingového zpracování :

Poskytovatelům cloudových služeb:

Poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací:

Dopravním společnostem a zásilkovnám:

Srovnávačům zboží a služeb:



Předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU

Zajištění některých produktů (poptávkový formulář) a realizace souvisejících služeb, které vám nabízíme, vyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracováním mimo Českou republiku. Tzn., že dochází k předávání vašich osobních údajů do třetích zemí mimo EU. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o cloudové služby (úložiště údajů) příslušných dodavatelů a odběratelů + automatizace Zapier pro rozhodování.



Cookies a doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy

Použití cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají INVEST - STAR, s.r.o. poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.
Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).
Soubory cookies používá INVEST - STAR, s.r.o. v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies webové stránky využívají?

Na Internetových stránkách může společnost INVEST - STAR, s.r.o. využívat dva druhy cookies:

 • session cookies - Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies) - Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby INVEST - STAR, s.r.o.. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá INVEST - STAR, s.r.o. do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.
Cookies rovněž pomáhají INVEST - STAR, s.r.o. bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech např. ovlivnění hlasování v soutěžích.

Reklamy

Pomocí cookies je na webech INVEST - STAR, s.r.o. upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech INVEST - STAR, s.r.o. používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně.
Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.
Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Návštěvnost

INVEST - STAR, s.r.o. zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.
Na webech INVEST - STAR, s.r.o. používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics, ChartBeat a Netmonitor. Tato meření pro INVEST - STAR, s.r.o. zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže INVEST - STAR, s.r.o. neví, který konkrétní uživatel web navštívil. INVEST - STAR, s.r.o. tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Online platby

Na webech používá INVEST - STAR, s.r.o. různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale INVEST - STAR, s.r.o. nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí INVEST - STAR, s.r.o. informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů INVEST - STAR, s.r.o.. U plateb INVEST - STAR, s.r.o. rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.
Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům INVEST - STAR, s.r.o. nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

Doba uchování údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.



Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás INVEST - STAR, s.r.o. zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi INVEST - STAR, s.r.o. poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé obchodní místo či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s INVEST - STAR, s.r.o. využíváte.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111


Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail poverenec@invest-star.cz, či se zeptat na tel. 606 642 516 v pracovní době od 8 do 16 hodin, v ostatních dnech a hodinách také na naší bezplatné infolince 800 177 800 nebo na pobočce Sadová 41/6, 418 01 Bílina.


Stáhnout Zásady zpracování osobních údajů v PDF